เมืองพัทยา - อัญมณีแห่งภาคตะวันออก

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เต็ม ไปดว้ยสงิ่ อ านวยความสะดวก ต่างๆ อย่างครบครันเหมาะกับทุก เพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ทางน ้าและบนบก หรือจะเป็น ปาร์ตี้สนุกๆ ยามค ่าคืน คาเฟ่ฮปิ ๆ และชอ้ปปิ้ง รอใหค้ ณุ มาสมั ผัส ด ้วยตัวคุณเอง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องถือพาสปอร์ตที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทางและนักท่องเที่ยวจากบางประเทศจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ

สนามบิน

สนามบินนานาชาติที่ใกล้ที่สุดคือ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ 100 กิโลเมตร
นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางมาพัทยาเรียกแท็กซี่ หรือใช้บริการรถลิมูซีนที่จอดอยู่ชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารขาเข้า

BOOK A ROOM